VOICE DIALOGUE


Rámec výcviku

Trénink Voice – dialogue se skládá z teoretické a praktické části.Teorie probíhá ve skupině za pomocí modelů nevědomí. Praxe zpočátku probíhá ve formě práce s jednotlivci v rámci skupiny a v následné společné reflexi, vycházející z předchozích modelů. Tímto způsobem se tříbí vnímání vnitřních osob a přístup k nim. V návaznosti bude probíhat praxe Voice Dialogue ve dvojicích umožňující vlastní praktickou zkušenost. Tímto propojením (hermeneutický kruh) roste a rozšiřuje se vnímání a pochopení zákonitostí vnitřních osob, jakož i schopnost práce s nimi. Vlastní proces je součástí výcviku.

Cíl metody

Trénink této metody nespočívá ani tak v procvičování nějaké určité „techniky“, jak tomu může být u jiných metod, ale vytříbení vnímání, které je ve stejné míře přesnou rozlišující schopností.

Tímto způsobem dochází k rozšiřování fenomenologického vidění,které přesně rozlišuje, aniž by činilo hodnotící (a tím ilimitující) soudy ve smyslu „dobré“ či „špatné“.

Dále jde o schopnost a umění „vystavení se“ působení vnitřních osob(vystupujících z hloubky nevědomí) za plného vědomí,které teprve umožnuje jejich reflexi a pozdější integraci. Tím se zvyšuje síla a hloubka vědomé reflexe – což je i směr a cesta k bytostnému Já (Selbst) jak to postuloval C.G.Jung

Formavýcviku

3 obsahové moduly v rámci 6 třídenních celků, které na sebe navazují

Termíny:

16, 17, 18. listopadu 2018
18, 19, 20. leden 2019
22, 23, 24. březen 2019

17, 18, 19. květen 2019
13, 14, 15. září 2019
8, 9, 10. listopadu 2019


čas konání: vždy od 9:30 do 18:00

Místo konání : Studio PRO, Polská 6, Praha - Vinohrady

www.studio-pro.cz

(pro mimopražské účastníky možnost přespání)

Kursovné: 3600,- x 6 = 21 600,- (možné platit i v částech)


Přihlásit se je možné zasláním emailu na radim@ress.cz.


Obsah modulu I.


Vnitřní osoby a jejich vliv v životě

Rozporuplné tendence vnitřních osob jako polarita v psyché

Uchopení nevědomých tendencí a postojů jako vstupu k vnitřním osobám

Druhy odporů vnitřních osob

Způsoby komunikace – energie, různé formy jazyka, vnitřní postoj

Fenomenologický přístup, vedení a dávání prostoru

Základní ladění duše

Dialogické soubytí a následný protokol


Obsah modulu II.


Rozdíl mezi strukturami přežití a strukturami traumatu, jejich souvztažnost v triádě ducha, duše a těla

Hloubka mezních existenciálních zkušeností a jejich otisky ve vnitřních osobách

Biografický kontext versus transgenerační historický kontext vnitřních osob

Mocenská hierarchie vnitřních osob

Dynamika pachatelů a obětí

Perinatální a perimortální otisky ve vnitřních osobách


Obsah modulu III.


Traumatické otisky mezních existenciálních zkušeností v autonomním nervovém systému

Způsoby jejich metodologického zpřístupnění a zpracování (strukturované pohyby očí a práce na těle)

Interdisciplinární přístup: C.G.Jung, Leopold Szondi a Stanislav Grof

Kombinace konstelačních formátů s metodou Voice Dialogue.

Práci metodou Voice Dialogue si můžete vyzkoušet během čtyř večerů: 24.10, 31.10, 7.11. a 14.11. / vždy od 18:00

Večery jsou koncipovány jako ukázky metody na příkladu osobní zkušenosti účastníků. V dialogickém soubytí - v procesu dialogu s vnitřními osobami - vedeném facilitátorem (Radim Ress), začnou jednotlivci poznávat své vnitřní osoby, skrze které se krajina jejich duše stává konkrétně uchotpitelnou - doslova hmatatelnou. Začátek bodu obratu v životě spočívá v uchopení vnitřních osob . nositelek a hybatelek protikladných životních postojů a tendencí. Tento proces je intenzivním vnitřním (a nejen vnitřním) dobrodružstvím.

Můžete se účastnit všech, nebo i jednotlivého večera. Není třeba se přihlašovat dopředu, ale přijďte včas. Cena 300,-

Místo konání: Studio Pro, Polská 6, Praha 2